STAFF logotyp

STAFF 2

STAVSUNDSHOLMENS FASTIGHETSÄGARFÖRENING

Stavsundsholmen är en del av Härön i Tjörns kommun. Söker du information om Härön och dess vackra natur och de olika föreningar, som finns här hänvisar vi till hemsidan för Härön - www.haron.se

Denna hemsida är inrättad för oss boende på den sydöstra delan av Härön som kallas Stavsundsholmen (eller Holmen).

Årsmöte i skolan söndag 18 augusti 2019 kl. 13. Logga in för att läsa protokollet m.m.

Om den ideella föreningen STAFF

STAFF är en idell föreningen som bildades 26 juni 2005 för att tillvarata de boendes intressen i vissa för Stavsundsholmen specifika frågor.

Vi som bor på Stavsundsholem är naturligtvis också medlemmar i några andra föreningar: HIF - Häröns Intresseförening och Kyrkesund Häröns Samfällighetsförening (f.d. Vägföreningen).

Bakgrunden till bildandet av STAFF är det faktum att Elin Sundbergs stiftelse, som äger "all" mark runt de nu avstyckade ca 30 fastigheterna planerar att sälja all sin mark på Stavsundsholmen.

År 2016 ombildades föreningen på grund av delvis ändrade förutsättningar, varför vi använder kortnamnet STAFF 2

Föreningens syften är:

 

utgöra bas och forum för att tillvarata medlemmarnas intressen vad avser icke reglerade nyttjanderätter eller servitutsliknande rättigheter vad gäller bryggor, gångvägar och allmänplatsmark på stamfastigheterna Stavsundsholmen 1:2 och 1:3

 

verka för att nu pågående och eventuellt kommande exploateringsprojekt hanteras öppet och enligt gällande regler för plan- och byggärenden

 

verka för att hålla ängar, gångvägar och stigar öppna för de boende och besökare till Stavsundsholmen på ett sätt som ligger i linje med avsikterna med intilliggande naturreservat och naturvårdande myndigheters riktlinjer

Denna sida ändrades 2019-08-21